آریانا زمونږ د گران هیواد افغانستان  ېو لرغوني نوم دې.د اسلام له راتگ نه مخکې  افغانستان د اریانا په نوم یادېده .د هغه وخت پاچاهې گانې  د باخترېان ،کوشانېانو ،هپطالېانو او کابل شاهانو   په نوم یادېدلې

The name Ariana can be seen in this 19th century reconstruction of world map by Eratosthenes, c.194 BC.