آرنۍ غورنۍ پرانيستل

9 اکتوبر د عيسوي کليز درېمه ورځ ده

نيوليک

تاريخسمول

پېښېسمول

زوکړېسمول

مړينېسمول

نور ولولئسمول

د رېوندليک متن