1: بم اچونکې الوتکې

بم اچونکی اوتکی د جگری او نظامی الوتکی حخه شمیرل کیگی چی هغی مخ بحری او خمکی موخی دی.

بم اچونکی الوتکه ب.17 دویم نریواله جگره یا جنگ

دبم اچونکی الوتکی تاریخ

سمول

بم اچونکی الوتکی لومری حل پهلومری نریواله جگره کی جوره شوی ده.دا الوتکی کولی شی چی په لگ او کم ارتفاع کی والوزی او هغی سرعت یا اسپید هم لگ او کم وی.