۴۵×۵،۵ مرمی ناټو

۴۵×۵،۵ مرمی چې د STANAG 1472 په نوم هم پېژندل شوي دي د ناټو توپکونو معیاري (ستندرد) مرمی ده چې د ۱۹۶۳ کال څخه راهیسي کارېږي. نوموړی مرمی په امريکا کې په ۱۹۵۹ کال کې د Armalite شرکت او Remington شرکت په همکاري کې طرح او جوړه شوه. امريکي پوځ د دی مرمی څخه پر ځاي 7,62 x 51 mm NATO د ۱۹۶۳ کال څخه راهیسي کار اخلي . په ۷۰ کالو کې دغه مرمی د ناټو وسله والو ځواکونو د معیاري مرمی په توگه وټاکل او قبول شوه.

د ناټو مرمی