یوهانس گوتنبرگ

د ويکيمېډيا نامبهم مخ

یوهانس گوتنبرگ لومرﺉ کس و چی د چاپ یا د لیکلو ماشین یې جوړ کړ هغه وکړای شو چی د لومري ځل لپاره د لیکلو ماشین یا چاپ نه کار واخلي او په اروپا کي دا صنعت لاري ته واچوي د یوهانس گوتنبرگ د لیکلو ماشین زمونږ ته پاتي شوﺉ دﺉ باید دا هم وویل شي چی دا صنعت 400 کاله مخ کي د گوتنبرگ نه په چین کې د (بی شینگ) په نوم یو سوداگر لخوا ابداع شوﺉ و او همدا رنگه 200 کاله مخکې د گوتنبرگ نه په کوریا کی شتون درلود.

یوهانس گوتنبرگ.جرمنی هیواد .1938 عیسویی کال کی تولد

خي دا به ښښه وي چی زمونږ او وایو چی هغه وکرﺉ شو چی یو ماشین جور کي چی هغی کي دچاپی تورو او حروفونه کار اخیستﺉ دﺉ د گوتنبرگ د تولو هغه معروف او پیژنده شوﺉ اثر د هغي 42 خطی انجیل کتاب دي چی په چاپی ډول خپره شو او په هغي دوره کي یوځانگیري کتاب و .

سرچینېسمول