آرنۍ غورنۍ پرانيستل

يعقوب

(له یعقوب نه مخ گرځېدلی)