گوندونه تر ډیری کجې د سیاسي موخو لپاره جوړیږي، نو گوندونه هفه سیاسي سازمانونه دي چې په ټاکنیزو کمپاینونو، پوهنیزو ډگرونو او اعتراضي غبرگونونو کې په برخې اخیستلو سره تر ډیره هڅه کوي تر څو سیاسي زور او حکومتي واک ترلاسه کړي.

د رایو اخیستلو غونډال

د گوندونو ډولونه

ناپیلې