گوا د هند له ټولو نه وړوکی ایالت دی. گوا د هند د خپلواکۍ پوره ۱۴ کاله وروسته لکه د هند د نورو برخو په شان بشپړه خپلواکي ومونده.