گبين مچۍ يا د گبينو مچۍ يو ډول خزدکه ده چې په گلانو گرځي او گبين جوړوي.

د گبينو مچۍ بدن له درې برخو جوړ شوی، سر، گېډه او لکۍ
د گبينو مچۍ په گلانو گرځي