گانډۍ
گانډۍ

گانډۍ د مچيو هغه ځالې دي چې مچۍ پکې گبين جوړوي. گانډۍ د مچيو طبيعي ځالې ته هم وييل کېږي.