ګټار د وړیا وړ موسیقي وسیله ده چې معمولا شپږ سایټونه لري.