ګلستان ولسوالۍ

ګلستان ولسوالۍ د فراه ولایت د ولسوالیو څخه ده چې 000’43 وګړې لري ګلستان ولسوالۍ د فراه ښار په 240 کیلومتری کې موقیعت لرې.یاده ولسوالۍ ټول 219 کلې لري.