ګاما

د یوناني الفبا دریم توری

(انګليسي gamma)ː د يوناني الفبا درېيم توری چې ليکني شکلونه یې Γγ دي او زیاتره په ساینسي نومونو او معادلو کې کارېږي. دا توری (په تېره د دې توري کوچنۍ بڼه "γ") زیاتره د يوه اسماني صورت [= constellation] د روښانه يا کليدي ستورو له نامه سره راځي.