کیسي خلک یوه ډله افریقایي خلک دي چې د ګینه هیواد ۴,۱ سلنه نفوس وړوي.