کپیل خلک په افریقا کې یو قوم خلک دي چې د ګینه هیواد ۴ سلنه نفوس جوړوي.