{{{نوم}}}
شمار
ونه {{{ونه}}}
وزن {{{تول}}}
زېږېدنه {{{دزېږون-نېټه}}}
د زېږېدو ځای {{{دزېږون-ځای}}}
د ګډوډ-جګړه ايز سپورټ ريکارډونه
برياوې {{{برياوې}}}
ماتې {{{ماتې}}}