کينډۍ:د مرګ نېټه او عمر/لاسوند

۲۳ اپريل ۲۰۱۳ (۵۳ کال کلنۍ کي)