کونیاکه خلک په افریقا لویه وچه کې یوه ډله خلک دي چې د ګینه هیواد ۵,۵ سلنه نفوس جوړوي.