کونډه ښځه هغې ښځې ته ویل کېږي چې د ژوند ملگری (خاوند) د خپل ژوند په یوه مرحله کې له لاسه ورکړي.

افغان ټولنه کې د کونډې حیثیتسمول

افغان ټولنه کې د خاوند له مړینې وروسته کونډه مجبوره ده چې له لیور سره واده وکړي.

هندي ټولنه کې د کونډې حیثیتسمول