کورکوری (په انگرېزي: European Turtle Dove) د کوترې يو بل جنس دی چې ځينې ورته نقشي وايي.

کورکوری