کودتا په فرانسوي ژبه كې د دولت د رانسكورولو معنا وركوي. د دولت هغه ناڅاپه بدلون چې د زور په وسيله د دولتي لوړو مقاماتو او اردو په وسيله رامنځ ته كېږي، د كودتا په نوم ياديږي. كودتا د هغه چا له خوا رهبري كېږي چې په دولتي دستگاه كې د لوړې رتبې خاوند وي. په كودتا كې د ښار مهم مركزونه لكه د راډيو تلويزيون دستگاه، مهم ارتباطي مركزونه، هوايي ډگرونه، د اوسپنې لارې او مهمې دولتي ودانۍ نيول كېږي. كودتا عموماً د پورته خوا څخه ښكته خواته صورت نيسي. كه د كودتا په راس كې يو داسې شخصيت او رهبري واقع وي چې ملي مترقي او ډيموكرات افكار ولري، دا ډول كودتا د ولسونو او خلكو په گټه تماميږي، ځكه چې د اجتماعي عدالت په لورې درومي. برعكس كه چيرې د كودتا په سر كې ملي ضد، ارتجاعي او د استعمار نماينده شخصيت واقع وي، دا ډول كودتا ارتجاعي ده، د ملت په گټه نه تماميږي، بلكې د ديكتاتورۍ خواته ځي، د افرادو، كورنيو او استعمار گټې ساتي.

کودتا
عامه معلومات
ځانګړې وېشنيزه

سرچينې

سمول