کنځری

کنځری (په انگرېزي: Cotoneaster) يو ډول بوټی او مېوه يې ده.