کریستیان نتسی

کریستیان نتسي د افریقایي هیواد مداګاسکار لوړی وزیر دی. نوموړی د ولسمشر اندري راجولینا په حکومت کې دنده ترسره کوی.