کدو (په انگرېزي: Pumpkin) د سابه بابو په ډله کې شمېرل کېږي. دا د خوړو په توگه کارېږي.

کدو