کارډينال

کارډینال یو رسمي کلیسایی چارواکی او له پاپ وروسته ترټولو لوړ کاتولیک چارواکی دی

د کارډينال رسمي جامې

د کارډينالانو ظاهري ځانګړتیاوېسمول

کارډینالان سرې خولۍ سره سرې جامې اغوندي. کارډینال هم د پاپ د ټاکلو مسؤلیت لري.

د کلیسا چارواکيسمول

د واک د لومړیتوب له مخې کلیسايي چارواکي په لاندې ډول دي:

پای ليکسمول

سرچینېسمول