هيڅ کارن مخ د 94.98.247.161 لپاره نشته

دلته سمون راوستل يا ددي مخ جوړول بايد د 94.98.247.161 لخوا ترسره شي