کارلوس اګستینو دو روساریو

کارلوس آګستینو د فیلیپ نیوسی په حکومت کې چې اوسمال ولسمشر دی د موزامبیق هیواد لومړی وزیر دی.