کارایب سمندر د اطلس سمندر په لویدیځ په منځنۍ امریکا کې موقیعت لري.