ښځه په اسلام کې

ښځه په اسلام کې يو لوړ مقام لري په همدې خاطر په قرآن کريم کې د النساء يا د ښځې په نوم سورة نازله شوې.