ښي او چپه لاس ټرافيک

{{legend

Drive on left in australia.jpg

اسټرالیا

په سره رنګ کې هغه هیوادونه دي چې ښوی لاس ته موټر چلوي. په آسماني رنګ کې د چپ لاس موټر چلونکي هیوادونه دي.

د موټروانۍ سمت د وخت په تیریدو سره د نړۍ مختلفو هیوادونو د تاریخ په اوږدو کې خپله یاهم د نورو ټولواکمنیو (هیوادونو) د کلتوري یرغل د تاثیر پر آساس خپل قانونونو ته تغیر ورکړی دی.