ښوونتون (د ښوونکي د روزنې مؤسسه) چې په پاړسي ژبه کې يې (موسسه تربیه معلم) بولي، د زده کړو لپاره هغه ځانگړې مؤسسه ده چې په هغې کې د ښوونځيو او لېسو لپاره ښوونکي روزل کېږي.