ژوبڼ (د ژویو ساتن ځای) هغه ځای ته ویل کیږي چیرته چې کورني او وخشي ژوي ساتل کیږي. ژوبڼونه حکومتي او غیر حکومتي شتون لري، په حکومتي ژوبڼونه کې تر ډیره د ژویو د منخریضه نصلونو ته ځانګړې پاملرنه کیږي ترڅو لمنځه لاړ نشي. غیرې حکومتي ژوبڼوته ترډیره سیلانې ته ځانګړي شوي وي.

The "د ژویو باغ شون برون", وینا, was founded in ۱۷۵۲ and is the oldest still existing zoo.

ګالريسمول

د ساتنې سیستمسمول