یو ډول خوراکی مواد دی چی د حیوانات د هډوکی څخه جوړیږی، دا مواد په اسلام او یهودیت که حرام دی ، ځکه چی ډیرۍ یی د خوگ د هډوکو څخه جوړیږی یا هم د خوگ د غوښی سره تعلق لری. ژیلاتین په بعضو بسکیټونه کی هم شته .

خوراکی موادو پرځای کارولسمول

 
پاسټیل
 
د ژیلاتینو څخه جوړ شوی کپسولونه

گټيسمول

تاوانونهسمول

دا سلام له نظرهسمول