ږوب (انګریزي:ZHOB) او ځینې خلک یې ژوب هم لیکي د سهېلي پښتونخوا (بلوچستان) یوه تاریخي سیمه ده او ولسوالۍ ده.