ډیلي د هندوستان په شمال کښې یو ښار دئ. د ښار نوې برخه چې نوی ډیلي نومېږي اوس د هندوستان پلازمېنه ده. د ښار زړه برخه زوړ ډيلي دئ.