ډېزني يوه امريکايي گڼ هېواديزه کمپنۍ ده. دا کمپنۍ زياتره کارټوني فېلمونو باندې پېژندل کيږي. خو د دوی کاروبار په نورو برخو باندې هم ودان دی.

The Walt Disney Company

ډېزني پښتوسمول

پښتنو له نوموړې کمپنۍ دا غوتنه هم کړې ده چې Disney Pukhto/Pashto په خپل تولیدات په پښتو ژبه هم پښتنو لیدونکو ته وړاندې کړي.