ډسمبر میاشت له نوامبر میاشتې وروسته د عیسوی کال دولسمه میاشت وی چې ټولې ۳۱ ورځې لري.