چکوتره (په انگرېزي: Grapefruit) يو ډول مېوه ده.

چکوتره