چټک پیغام سیسټم

د انسټیټ پیغام رسوني ټیکنالوژي هغه پروګرامونه دي چي په یوه چټکه شبکه کي یوګټه اخیستونکی له بل ګټه اخیستونکي سره داړیکي په ډول نښلوي او دواړه ګټه اخیستونکي کولای سي چي په ډله ییزه توګه یاهم یوازي ځان له یوبل سره اړیکه ونیسي، همدرانګه په لیکلي او ږغیزډول له یوبل سره دپیغام تبادله هم اسانه کوي .

په پیډګین 2.0 کې د ملګري لیست
د پروتوکول په واسطه فوري پیغامونه