څارندوی

څارندوی (پوليس)يو ټولنيز ځواك دي چي د قانون د پلى كولو او د امنيت په تامينولو كي كار كوي د زور په كارولو سره
سرچینېسمول