ځواک

د ويکيمېډيا نامبهم مخ

د پښتو سوچه ويی دی چې مطلب يې په فارسي کې زور دی او په عربي کې قوت او په هندي کې شکتي او انگرېزي کې پاور