د کارن حقوق

کارن ډلې سمبالول  
دکارن ګروپونه ښکاره کړيد ಮಲ್ನಾಡಾಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೊ کارن رښتې بدلول (خبرې اترې | ونډې)

ضمني غړی د: تاييد شوي کارنان

د کارن رښتو يادښت

په يادښت کې ورته څه نشته.