د "سيد محمد حسين طباطبايي" د بڼو تر مېنځ توپير

 
=====مشهورې لیکنې یې =====
علامه طباطبایي دوه عمده لیکلي اثار لری، چې یو یې په عربی ژبه د [[تفسیر المیزان]] په نامه تفسیر دۍ، چې د ۷۰ کلونو په موده کې یې په ۷۰۲۰ ټوکونو کې لیکلې. دا تفسیر [[تفسیر قران بالقرآن]] دی، یانې د قرآن تفسیر په قرآن کریم سره شوې.
د طباطبایي دا اثر د د سید محمد باقر موسوي همداني لخوا په فارسي (ایراني) ژبه ژباړل شوې.
 
اثربل مهم دیگراثر اویې د [[اصول فلسفه و روش رئالیسم]] است.په ایننامه دی.دا کتاب شامل ۱۴ مقالهٔفلسفي فلسفیلیکنې است،لري، که طیچې دهه‌هایپه ۲۰۲۰مو واو ۳۰۳۰مو شمسیلسیزو تالیفکې شدهیې ولیکلې توسطدی، او [[مرتضی مطهری]] ولخوا باپرې رویکردد [[تطبیقي فلسفه تطبیقی | فلسفهٔتطبیقي تطبیقیفلسفه]] شرحپه پل یې پرې لمنلیکونه او شرحه دادهلیکې شده‌است.<ref>[http://www.hawzah.net/Per/K/Ossol/Index.htm اصول فلسفه و روش ره‏آلیسم، مرتضی مطهری]</ref>
و علاوه‌بر تفسیر آیات و بحث‌های لغوی در بخش‌هایی جداگانه با توجه به موضوع آیات مباحث روایی، تاریخی، کلامی، فلسفی و اجتماعی نیز دارد. این اثر به دو شکل منتشر شده‌است: نخست در چهل جلد، و سپس، در ۲۰ جلد. این اثر توسط سیدمحمد باقر موسوی همدانی به [[زبان فارسی]] ترجمه شده‌است.
 
اثر مهم دیگر او [[اصول فلسفه و روش رئالیسم]] است. این کتاب شامل ۱۴ مقالهٔ فلسفی است، که طی دهه‌های ۲۰ و ۳۰ شمسی تالیف شده و توسط [[مرتضی مطهری]] و با رویکرد [[فلسفه تطبیقی | فلسفهٔ تطبیقی]] شرح داده شده‌است.<ref>[http://www.hawzah.net/Per/K/Ossol/Index.htm اصول فلسفه و روش ره‏آلیسم، مرتضی مطهری]</ref>
این کتاب نخستین، و یکی از مهم‌ترین کتاب‌هایی است که به بررسی مباحث فلسفی، با توجه به رویکردهای حکمت فلسفی اسلامی و فلسفهٔ جدید غربی پرداخته‌است.
 
==== شرحی کوتاه بر دیگر آثار ====
ورکنومی کارن