د کارن ونډې

۲۷ جون ۲۰۱۰

۱ اپرېل ۲۰۱۰

۴ جنوري ۲۰۰۹

۲۸ نومبر ۲۰۰۸

۳ اگسټ ۲۰۰۸

۸ جولای ۲۰۰۸

۷ جولای ۲۰۰۸

۶ جولای ۲۰۰۸

۲۱ جون ۲۰۰۸

۱۸ جون ۲۰۰۸

۱۲ جون ۲۰۰۸

۱۷ مې ۲۰۰۸

۱۶ مې ۲۰۰۸

۹ مې ۲۰۰۸

۸ مې ۲۰۰۸

۷ مې ۲۰۰۸

۶ مې ۲۰۰۸

۵ مې ۲۰۰۸

۱۲ اپرېل ۲۰۰۸

۶ اپرېل ۲۰۰۸

۱ اپرېل ۲۰۰۸

زاړه ۵۰