کارن ونډې

۲۱ اکتوبر ۲۰۲۰

۲۰ اکتوبر ۲۰۲۰

۱۹ اکتوبر ۲۰۲۰

۱۸ اکتوبر ۲۰۲۰

۱۷ اکتوبر ۲۰۲۰

۱۶ اکتوبر ۲۰۲۰

۱۵ اکتوبر ۲۰۲۰

۱۴ اکتوبر ۲۰۲۰

۱۳ اکتوبر ۲۰۲۰

زاړه ۵۰