پیرایوس ولسوالی په اتیک ولایت د یونان شتون لری.نفوس ۱۷۰٬۷۱۵ [۱] ایل کیگی.

د پیرایوس شیر
پیرایوس شار. یونان