پړانگ يو ډول ځنگلي غوښه خوړونکی ځناور دی چې د پيشو له آره گڼل شوي او په هغو کې د ځنگلي پيشوگانو له کتاره غوښه خوړونکی ځناور گڼل کېږي .

پړانگ د پيشو له کورنۍ څخه ځنگلي ډوله سېکمنې پيشو څخه شمېرل کېږي