په استرالیا هیواد کې د یو پُستي مرکز نښه.

پُستي پته پوستي کوډ یاهم پُستي ادرس هغه څو عده دیزه شمارې ته ویل کیږی د کومې له مخې چې په نړۍ پُستي پاکټونه (پوستونه) اړوندو ادرسونو ته رسیږي.

د پُستي خدمتونو تاریخ

سمول