پونیایي ژبه په افریقایي هیواد ګابن د بانتو ژبو له کورنۍ څخه د نورو څو ژبو ترڅنګ یوه سیمه ییزه ژبه ده.