پوسټگانگليونېک عصبي ريښې

په آټونوميک عصبي غونډال، کې هغه عصبي ريښې چې د گانگليون نه اغېزمنو غړو ته ورځي د پوسټگانگليونېک عصبي ريښو په نامه يادېږي.

د سيلياري او د غاړې پورتنيو گانگليانونو سيمپاتيکې اړيکې.

په پوسټگانگليونېک عصبي ريښې کې کارېدلي نيوروټرانسمېټرونه، توپير لري:

دا هم وگورۍ

باندنۍ تړنې

کينډۍ:Neuroscience-stub کينډۍ:Autonomic